Århus Vand driftsoptimerer ved kildepladserne

Overview_TEXT

Beskrivelse

Det er stærke kompetencer, som forsyningsselskabet Aarhus Vand har sat stævne i et projekt, der frem til 2015 skal driftsoptimere og fremtidssikre selskabets 16 kildepladser. Resultaterne fra de to første pladser er lovende – både som driftsværktøj og som redskab til den fremtidige planlægning.

Det er som led i den samlede plan for at gøre Aarhus CO2-neutral inden 2030, at Aarhus Vand har bedt Orbicon og Grundfos bistå med at skabe et komplet overblik over selskabets kildepladser. Planen stiller nemlig meget kontante krav om energirigtig drift i hele den forsyningstekniske infrastruktur.

Kildepladsen som energisluger
”Omkring 30 procent af energiforbruget i vandforsyningen bruges til indvinding af vandet, 10-20 procent til vandbehandling og resten til udpumpning,” siger Jens Erik Treldal, der er applikationsingeniør hos Grundfos. ”Derfor spiller pumper en væsentlig rolle, når der tales om energibesparelser. Det er ofte energiforbruget på selve vandværkerne og i udpumpningen, der fokuseres på, selv om pumperne på kildepladserne bør have samme opmærksomhed. Derfor anvender Grundfos et computerbaseret analyseværktøj, der fokuserer på grundvandspumperne og ledningsnettet fra boring til vandværk plus selve kildepladsens beskaffenhed – forhold som tilsammen danner grundlag for udregning af mulige energibesparelser.”

Grundfos-værktøjet har fået navnet WFEA, der står for ’Well Field Energy Audit’ - et energiaudit af selve kildepladsen. Og det var netop ekspertisen med praktisk planlægning og gennemførelse af målinger på kildepladsen, som Aarhus Vand ønskede at sætte i spil sammen med kompetencerne fra Orbicon, der tidligere har udarbejdet kildepladsmodeller for en række af selskabets kildepladser.

Oplagt samarbejdsform
”Orbicon er stærke på geologien, boringerne og modelleringen, mens vi hos Grundfos har ekspertisen med pumper og mange års arbejde med kildepladsoptimering,” fortæller Jens Erik Treldal. ”Så da Aarhus Vand ønskede at få et komplet overblik over alle kildepladserne – og ikke kun over de statiske data, men også over dynamiske forhold som f.eks. vandkvalitet, hydrologi og energi – ja, så var det oplagt at lade os arbejde på projektet i fællesskab.”

Målet er at kunne optimere på alle parametre – også når forholdene ændrer sig hen over døgnet og året. Det handler ikke kun om mindre energiforbrug fra pumperne, men i høj grad også om bedre vandkvalitet, større forsyningssikkerhed og mindst mulig sænkning af grundvandspejlet og påvirkning af miljøet.

Som et resultat af samarbejdet forventes det, at der udvikles veldokumenterede procedurer, så data og målinger indsamlet på stedet for fremtiden kan indføres i systemer, der kan bruges både til optimering af driften på kildepladsen og som planlægningsværktøj i forbindelse med den fremtidige forsyningsstruktur og renoveringsarbejder på kildepladserne.

Stort potentiale for forbedringer
Og mens projektgruppen arbejder på at få alle oplysningerne lagt ind i modellerne, viser alene forarbejdet på de to første kildepladser, at projektet har sin berettigelse.

”Vi er begyndt med de to kildepladser, hvor energiforbruget var størst i forhold til de indvundne vandmængder. Det har vi gjort i formodningen om, at her var potentialet for forbedringer måske størst,” siger Jens Erik Treldal. ”Og der er et væsentligt potentiale. Kildepladsens rør og pumper er blevet gennemgået og analyseret, og det har synliggjort hvilke af kildepladsens pumper, som kører mest optimalt – både alene og i kombination med andre. Vi har også fremskaffet et datagrundlag for en diskussion om energiforbruget i trykholdeventiler i forhold til andre mulige løsninger, der kunne være mere energioptimale. Og dertil kommer, at projektet har givet anledning til en opdatering og præcisering af viden om de eksisterende anlæg og ledninger.”

Viden og erfaringer opsamles
Ved at udnytte spidskompetencerne hos henholdsvis Orbicon og Grundfos sikrer Aarhus Vand sig et bredere datagrundlag end traditionelle kildepladsanalyser tilvejebringer.

Grundfos kan samtidig tilføre viden og erfaringer fra andre bilaterale samarbejder med Aarhus Vand, og det bidrager alt i alt til et solidt fundament for fremtidige beslutninger om den forsyningstekniske infrastruktur i området.

Også for Jens Erik Treldal er samarbejdet en vej til ny og større viden på området. ”Alle i projektgruppen er enige om, at vores meget velfungerende samarbejde på tværs samlet set har skabt et kompetenceløft, som har store perspektiver. For det er jo ikke kun i Aarhus, at man har planer om CO2- og energibesparelser, der får indflydelse på fremtidens vandforsyning,” slutter en tilfreds applikationsingeniør.

Yderligere oplysninger
Grundfos DK A/S
Jens Erik Treldal
Applikationsingeniør, Vandforsyning
Telefon: 23 28 30 40
E-mail: jtreldal@grundfos.com

 

Emne:

Det er ofte energiforbruget på selve vandværkerne og i udpumpningen, der fokuseres på, selv om pumperne på kildepladserne bør have samme opmærksomhed.

Sted:

Aarhus

Virksomhed:

Aarhus Vand, Orbicon, Grundfos