Grundfos Svovlbrinteløsning eliminerer problemer

Overview_TEXT

Beskrivelse

Grundfos Svovlbrinteløsning
Grundfos Svovlbrinteløsning eliminerer svovlbrinteproblemer på en vanskelig ledningsstrækning ved Mariagerfjord Vand A/S og giver en besparelse på 70 % af driftsbudgettet til kemi på den pågældende strækning.

Lugt af svovlbrinte fra en oppumpningsbrønd skabte tidligere store problemer for Mariagerfjord Vand A/S på en vanskelig ledningsstrækning i Hobro.

Et projekt gennemført i samarbejde med Grundfos har fjernet problemerne med lugt, tæring og farligt arbejdsmiljø og nedbragt driftsomkostningerne til kemi med omkring 70 % på strækningen. Grundfos Svovlbrinteløsning har sænket kemikalie-omkostningerne til 39 øre pr. kubikmeter spildevand, og kunderne ringer ikke længere hver dag for at klage over lugten fra ledningsnettet.

Stanken af svovlbrintegas var tidligere tilstor gene for beboerne i et kvarter omkring Skivevej ved Hobro. Lugtproblemet stammede fra en række oppumpningsbrøndelidt uden for byen, der pumpede spilde-vand fra landsbyerne Hvornum og Brøndum ind til Hobro. I de tryksatte rør produceredes så meget svovlbrinte, at der kunne måles koncentrationer på op til 500 ppm i oppumpningsbrønden. Ud over at give kraftige lugtproblemer tærer svovlbrinte kloakrørene  og skaber et potentielt farligt arbejdsmiljø for driftspersonalet. For at modvirke svovlbrintedannelsen begyndte Mariagerfjord Vand A/S for flere år siden at dosere jernsulfat til spildevandet, men alligevel blev man ikke lugtproblemet kvit.

Fuldautomatisk løsning måler selv svovlbrinteniveauet
Når problemerne med svovlbrinte er vanskelige at komme til livs, skyldes det blandt andet, at de kan være svære at forudsige og registrere. Svovlbrinteforekomsterne afhænger blandt andet af temperaturen, sammensætningen af spildevandet, opholdstiden i rørene og af, hvornår og hvor længe pumpen i spildevandsbrønden kører. Kernen i en ideel løsning af problemerne med svovlbrinte er at tage udgangspunkt i de faktiske driftsforhold for at komme denne uforudsigelighed til livs, og det er netop filosofien bag Grundfos Svovlbrinteløsning.

Hjertet i Grundfos Svovlbrinteløsning er en avanceret styringsalgoritme, der er installeret i Grundfos Remote Management (GRM). GRM modtager signaler fra en gas-logger installeret i en oppumpningsbrønd. Gasloggeren foretager en måling hvert 15. sekund og sender målingerne for hele døgnet til GRM. På basis af de modtagne data beregner løsningen automatisk den rette doseringsmængde af jernsulfat. Grundfos Svovlbrinteløsning-algoritmen sørger hele tiden for at tilpasse mængden af jernsulfat efter de faktiske behov i rørledningen, og personalet ved Mariagerfjord Vand A/S behøver ikke længere at styre doseringen manuelt. GRM advarer Brian Frost og hans kolleger i tilfælde af problemer, og personalet kan når som helst tilgå det internetbaserede system og få vist status for driften og selv foretage justeringer.

Grundfos Svovlbrinteløsning har været i drift ved pumpestationen i Hobro gennem hele 2015, og resultaterne har indtil nu været særdeles positive. ”Efter at vi har installeret Grundfos-løsningen, er lugtproblemet helt forsvundet. Svovlbrinte-sensoren inde i Hobro viser nul, og alle klager er forstummet”, fortæller Brian Frost.

Ud over en væsentligt større kundetilfredshed har Mariagerfjord Vand A/S også kunnet notere betydelige økonomiske gevinster. Prisen pr. kubikmeter behandlet spildevand er faldet til 39 øre med Grundfos Svovlbrinteløsning (med et gennemsnitligt forbrug på 590 ml flydende jernsulfat pr. kubikmeter spildevand for pumpestationen i 2015 og med en pris på 47 øre pr. kilo jernsulfat). 

Hos Mariagerfjord Vand A/S har Grundfos Svovlbrinteløsning således medført besparelser på kemikalieudgifterne på omkring 70 % på strækningen.

Systemet er designet til at tilpasse den doserede mængde jernsulfat efter både daglige og årstidsbestemte udsving i svovlbrintemængderne, som derfor er faldet markant (fra op til 500 ppm til 0 med enkelte isolerede udsving på omkring 50 ppm).

Personalet hos Mariagerfjord Vand A/S skal desuden ikke længere bruge tid på at overvåge systemet og manuelt tilpasse kemikaliedoseringen efter de faktiske behov. Det mindsker lønudgifterne i forbindelse med pumpebrønden og giver personalet bedre tid til at varetage andre opgaver.

Oven i besparelserne på den daglige drift forventer Mariagerfjord Vand A/S som en ekstra bonus at kunne spare penge på vedligeholdelsen af ledningsnettet. Den kraftigt reducerede mængde svovlbrinte betyder, at pumper og kloakrør ikke tæres så hurtigt som før og derfor ikke skal udskiftes så ofte. “Svovlbrinten æder kalken i vores betonrør, og efter at vi har installeret Grundfos-løsningen, forventer vi da, at der går længere tid, før vi skal udskifte dem”, siger Brian Frost.

Grundfos-komponenter i løsningen
En række Grundfos-komponenter indgår i Grundfos Svovlbrinteløsning, og samspillet mellem disse komponenter resulterer i en løsning af meget høj kvalitet. Den unikke Grundfos Dedicated Controls gør det muligt at beregne en meget præcis dosering proportionalt med flowet i systemet. Den digitale doseringspumpes store nøjagtighed betyder, at den beregnede mængde kemi doseres meget præcist, selv med meget varierende flowmønstre. Samspillet mellem Dedicated Controls, doseringspumpen og GRM giver således en effektiv og driftssikker løsning, der kan medføre store besparelser for forsyningsselskabet.

Emne:

Grundfos Svovlbrinteløsning eliminerer svovlbrinteproblemer på en vanskelig ledningsstræk-ning ved Mariagerfjord Vand A/S og giver en besparelse på 70 % af driftsbudgettet til kemi på den pågældende strækning.

Sted:

Hobro, Denmark

Virksomhed:

Mariagerfjord Vand A/S