Ny model for totalentrepriser er en succes

Overview_TEXT

Beskrivelse

En ny form for samarbejde vandt totalentreprisen, da FFV Spildevand nedlagde tre renseanlæg og centraliserede spildevandsrensningen. Hovedentreprenøren og rådgiveren havde allieret sig med Grundfos om en løsning, hvor ekspertiserne gik op i en højere enhed.

Centralisering af spildevandsrensningen er på dagsordenen i mange kommuner. Høje driftsomkostninger på mindre renseanlæg har fået forsyningsselskaberne til i stedet at se på muligheden for at transportere spildevandet til større, centrale anlæg.

Det er en løsning, der er realiseret i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor FFV Spildevand har stået bag et projekt, der på flere områder har gjort op med traditionel tænkning. Projektet er blandt andet blevet til som en totalentreprise vundet af hovedentreprenør, rådgiver og Grundfos i fællesskab.

Store perspektiver for fremtiden
Ifølge underdirektør Steen Allan Stephansen, Grundfos, er det første gang, at virksomheden har deltaget som aktiv partner i et sådant projekt.

”Grundfos betragtes af mange som en komponentleverandør, men vi har jo faktisk i mange år leveret koncepter til forsyningsselskaberne – ikke mindst til spildevandssektoren,” fortæller Steen Allan Stephansen. ”Da Grontmij spurgte, om vi ville bidrage med vores ekspertise, så vi det som en oplagt mulighed for at afprøve en ny samarbejdsmodel, som vi tror har store perspektiver i fremtiden.”

Grontmij er rådgiver for Odense-entreprenøren TC-Anlæg, der med både solid erfaring og lokalt kendskab bød på den omfattende opgave som totalentreprenør. Tre renseanlæg skulle nedlægges, der skulle etableres tre sparebassiner på i alt ca. 3.000 m3, etableres ca. 40 km afskærende trykledninger og bygges seks nye pumpestationer.

TC-Anlæg med Grontmij og Grundfos som samarbejdspartnere vandt entreprisen – et projekt til ca. 70 mio. kr.

To års grundigt forarbejde
FFV Spildevand havde gjort et grundigt forarbejde med Krüger som bygherrerådgiver og aktiv medspiller i projektet. På en indledende 2-dages workshop med alle parter blev forventningerne afstemt og rollerne fordelt.

Hos Grundfos fik senior projektleder Henrik Fricke hovedrollen. Det blev til næsten to års dedikeret arbejde med det sydfynske projekt – et arbejde der grundlæggende omfattede modellering og analyse at trykledninger kombineret med trykstødsberegninger som baggrund for den endelige fastlæggelse af tracéen.

”I udbudsmaterialet var der i vid udstrækning taget højde for fredede områder og områder med vanskelige jordbundsforhold. Antallet af horisontale retningsskift og bratte geometriske løft var allerede minimeret for at undgå luftlommer og reducere kravene til hydraulisk tryk, men vores beregninger viste, at vi flere steder kunne optimere tracéen ved små ændringer,” fortæller Henrik Fricke.

Men en enkelt væsentlig ændring blev det til.

Kæmpe besparelse med trykgravitation
”Der var egentlig planlagt en syvende pumpestation, men i stedet blev Sandholt Hovedpumpestation udstyret med to 115 kW pumper, så vi kan føre spildevandet til Svanninge Bakker, der med sine 95 meter er det højeste punkt i området. På toppen har vi placeret et tryktårn, så spildevandet ved hjælp af trykgravitation af sig selv løber den sidste del af vejen til Faaborg Renseanlæg. Det var en løsning, vi lavede sammen med Grontmij,” fortæller Henrik Fricke.

Det giver en årlig besparelse på driftskontoen på 300.000 kr. – oven i de 700.000 kr., som nedlæggelsen af de tre renseanlæg bidrager med. Løsningen med tryktårn betød samtidig, at anlægsomkostninger til en ekstra pumpestation kunne spares.

Grundfos pumper og meget mere
Trykledningerne er over den 40 km lange strækning anlagt som to parallelle rørføringer i dimensioner op til ø400 mm. Kun den ene trykledning er i brug, når det er tørvejr, mens begge ledninger træder til, når det regner. Det giver et lavere energiforbrug, og her tæller det også, at Grundfos har dimensioneret ledningerne individuelt i forhold til karakteristikken på de pumper, der er tilknyttet.

Fem af de seks pumpestationer er nye og ikke kun placeret, hvor det anlægsteknisk er mest hensigtsmæssigt. Med valget af PE-brønde og overbygninger fra det omfattende Grundfos-program for anlæg i det åbne land og Grontmij´s ekspertise på området er der også taget hensyn til naturen og til et godt arbejdsmiljø.

Endelig har Grundfos bidraget med servicemedarbejdere, der i fire uger efter idriftsættelse har overvåget og testet det nye anlæg.

Efter idriftsættelse har vi sammen med FFV bidraget med træning af driftspersonale i den nye sammenhæng pumperne fungerer i samt optimering af driften.

”Der har været store udfordringer undervejs, men samarbejdet har gjort at vi ikke er stødt på overraskelser,” konstaterer senior projektlederen, der bakkes op af underdirektør Steen Allan Stephansen:

”Det har været et rigtigt godt samarbejde, hvor hver af parterne har bidraget med dét, de er bedst til. Grundfos har produkterne og stor ekspertise i den sammenhæng, de fungerer i. Men vi ønsker ikke at gå rådgiverne i bedene, og vi byder ikke på totalløsninger, så jeg ser store perspektiver i samarbejdsmodellen fra Faaborg. Og så skader det jo ikke i en licitation, at Grundfos kun fakturerer for vores produkter – beregninger og sparring er inklusiv,” slutter Steen Allan Stephansen.
____________________________________________________________________

Grundfos’ ydelser ifm. totalentreprisen for FFV Spildevand

 • Trykstødsberegninger og simulering i Whps, Hytran og Mike Urban
 • Optimering af tracéen
 • Dimensionering af pumpestationer
 • Dimensionering af rørføringer i forhold til pumpekarakteristik
 • Rådgivning i forbindelse med udvikling af styringer
 • Undersøgelse af svovlbrintedannelse H2S
 • 4 ugers test efter idriftsættelse
 • Træning af driftspersonale
 • Løbende optimering af pumpestationerne.

Pumpestationer:

Hovedpumpestation Sandholt

 • Underjordisk insitu-støbt bygværk med tørtopstillede pumper
 • Overbygning for teknik, bade- og toiletfaciliteter
 • 2 stk. Grundfos 115 kW tokanalpumper, 90l/s x 72mvs

Nr. Lyndelse, Nr. Broby, Brobyværk og Korinth
Disse fire pumpestationer er stort set identisk udført som dykkede pumpestationer med overbygning, hvor teknik og ventiler er anbragt

 • Grundfos PE-brønd, ø3000 x 6000mm.
 • 2 stk. Grundfos 9-60kW en-/tokanalpumper

Grubbe Mølle

 • Ombygning af eksisterende, dykket pumpeinstallation efter Grundfos-konceptet ”Beton til Plast” udført på 12 timer
 • PE-brøndindsats ø2500 x 5500mm
 • Underjordisk insitu-støbt bygværk, hvor teknik og ventiler er anbragt
 • 2 stk. Grundfos 43kW enkanalpumper.

Emne:

En ny form for samarbejde vandt totalentreprisen, da FFV Spildevand nedlagde tre renseanlæg og centraliserede spildevandsrensningen.

Sted:

Faaborg

Virksomhed:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Grontmij