Succesfuldt samarbejde om unikt transportsystem for spildevand

Overview_TEXT

Beskrivelse

Fremover skal spildevandsrensningen i den nye Billund Kommune centraliseres og på én gang gøres både mere effektiv og mere miljøvenlig. Og når alt spildevand fra Billund fra 2015 skal transporteres videre til Grindsted Renseanlæg, vil det være resultatet af et veltilrettelagt samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver, hovedentreprenør og samarbejdspartnere.

”Efter kommunesammenlægningen har vi nu i Billund Vand A/S en række mindre renseanlæg. Men vi vil gerne optimere driften og samtidig sikre det bedste arbejdsmiljø for personalet, og vi har derfor lavet en strukturplan for, hvordan det skal se ud i fremtiden,” siger Bjarne Clausen, der er projektleder for bygherren, forsyningsvirksomheden Billund Vand A/S. ”De små renseanlæg skal nedlægges, så rensningen i store træk sker i Grindsted på det, vi kalder Fremtidens Renseanlæg. Det betyder også, at når der i fremtiden kommer ny teknologi – som vi endnu ikke kender – skal den kun implementeres ét sted. Det tror vi på, er det rigtige.”

Den rigtige løsning
Det første renseanlæg, der nedlægges, er renseanlægget i Billund, som erstattes af en pumpestation. Projektet bestående af pumpestation og ledningsanlæg til Grindsted blev udbudt som en totalentreprise, der skulle omfatte både løsningsforslag og pris, og vinderen af udbuddet skulle stå for såvel projektering som udførelse. Billund Vand sendte totalentreprisen i prækvalifikation, og først derefter kom den egentlige udbudsrunde mellem de udvalgte entreprenører. Med en kombination af den bedste løsning, erfaring og pris var det hovedentreprenøren TC Anlæg med Grontmij og Grundfos som samarbejdspartnere, der vandt udbudsrunden.

De tre virksomheder har tidligere arbejdet sammen om et lignende projekt, og det var derfor oplagt at videreføre dette samarbejde. ”Det var en kæmpe fordel for os at kunne byde ind på opgaven ved at sige til kunden, at vi lige havde løst et tilsvarende og endnu mere kompliceret projekt for et år siden,” uddyber Frank Jordt Kappel, der er Grontmijs repræsentant i projektets styregruppe.

”Totalentreprise handler ikke kun om pris, men også om løsning og organisation, og ikke mindst om de mennesker, der er involveret. Og Billund Vand er virkelig gået i dybden. Derfor er vi endnu mere stolte over at have vundet projektet,” supplerer projektleder for TC Anlæg Michael B. Dalager.

Henrik Fricke, projektleder for Grundfos, fortæller: ”Hos Grundfos byder vi aldrig selv på totalentrepriser, men som medspiller i denne type projekt får vi i langt større omfang end på andre projekter mulighed for at dele ud af vores viden og kompetencer inden for fx beregninger af trykledninger og pumper. Samtidig drager vi også selv stor nytte af både TC Anlægs og Grontmijs erfaringer. Vi ser da også et stort potentiale fremover for Grundfos i denne samarbejdsform.”

Pumpestation og gravitation sender vandet videre
Renseanlægget i Billund erstattes af en nedgravet pumpestation med et 4 meter højt tryktårn. Spildevandet pumpes op i tryktårnet, hvorefter det ved hjælp af trykgravitation selv løber gennem et nyt 17,2 km langt ledningsanlæg til renseanlægget i Grindsted. Det er et nyt ledningsanlæg, der kommer til at bestå af 2 parallelle ledninger af PE-rør med en diameter på 400 mm.

Ved at anvende 2 ledninger fremtidssikres løsningen samtidig med, at den understøtter en styringsstrategi, der tilgodeser behovet for mere kapacitet, da man generelt kalkulerer med flere kraftige regnskyl. Den ene ledning forventes derfor kun at blive taget i brug i forbindelse med intense regnskyl, hvor der er behov for større kapacitet. Desuden bliver der bygget et 5000 m3 stort bassinanlæg i Billund til midlertidig opsamling af fællesvandet ved kraftig regn, hvor der kan være risiko for, at transportledningerne belastes så meget, at de ikke kan lede alt vand væk på én gang. Etableringen af bassinanlægget er vigtig for miljøet, da det betyder, at der i fremtiden kun i begrænset omfang udledes urenset spildevand, når der kommer kraftige regnskyl.

”Løsningen er lavet, så man med simple ændringer i den mængde spildevand, der bliver pumpet op i tryktårnet, kan håndtere ændringer i spildevandsmængden eller ændringer i kapaciteten på Grindsted g,” forklarer Henrik Fricke. ”Den løbende tilpasning af kapaciteten, kombineret med at vandet løber til Grindsted ved hjælp af trykgravitation, betyder, at energiforbruget kan reduceres betragteligt.”

Etablering af det gode samarbejde
Det har fra starten været vigtigt for de involverede virksomheder, at alle opfatter projektet som en helhed og tager ejerskab for hele projektet. Derfor blev projektet også skudt i gang med en workshop hos Grundfos. Her var alle projektinvolverede inviteret, så der kunne blive skabt en fælles forståelse for bl.a. projektets mål og succeskriterier og reglerne for samarbejdet. Parterne er da også enige om, at det er lykkedes få samarbejdet til at fungere godt med respekt for hver enkelt virksomheds kompetencer.

”Vi har et godt sammensat hold, hvor alle er dygtige til at arbejde sammen, så det er en rigtig positiv oplevelse,” siger Michael B. Dalager. ”Det har også været en succesoplevelse for TC Anlæg at arbejde med Grundfos. Det er et topprofessionelt firma, der løser de udfordringer, der uvilkårligt opstår i et så stort projekt, og vi har rigtig stor gavn af samarbejdet. Grundfos er, ligesom Grontmij, en dygtig sparringspartner.”

Også Bjarne Clausen fra Billund Vand har en positiv oplevelse af samarbejdet: ”Vi kender selvfølgelig Grundfos’ produkter, men nu har vi også fået et tæt samspil med Grundfos, og det glæder vi os over – og så ser vi frem til at få nogle kvalitetsprodukter.”

Hos Grundfos lægger man heller ikke skjul på, at tilfredsheden er gensidig. ”Vi glæder os meget til at fortsætte samarbejdet hen over det næste års tid, hvor udførelsen går i gang. Først etableres pumpestationen og bassinet i Billund, og i foråret 2015 går man i gang med ledningsforbindelsen. I slutningen af efteråret 2015 går projektet så i drift,” slutter Henrik Fricke.

Grundfos’ ydelser i forbindelse med Billund Vand totalentreprisen

 • Trykstødsberegninger og simulering i Whps, Hytran og Mike Urban
 • Optimering af trykledninger (Grontmij har stået for beregning af gravitationsledninger til Grindsted)
 • Dimensionering af pumpestationer
 • Dimensionering af rørføringer i forhold til pumpekarakteristik
 • Input til styringsstrategi og styringer
 • Undersøgelse af svovlbrintedannelse H2S
 • Oplæg til, hvordan der ved hjælp af fx solceller kan være en 0-energiløsning
 • 4 ugers test efter idriftsættelse
 • Træning af driftspersonale
 • Løbende optimering af pumpestationen

Pumpestationen i Billund

 • Pumpestationen består af 6 tørtopstillede pumper med positivt tilløb. 2 pumper håndterer det rene spildevand, 2 pumper håndterer fællesvandet under tørvejr, og 2 pumper håndterer overpumpning af fællesvand til bassinanlæg under regn.
 • Alle pumper er centrifugalpumper med enkanalløber (S1) eller tokanalløber (S2) .
 • Pumperne er alle med kølekappe.
 • Pumperne er forsynet med sensorer for bl.a. analog visning af vand i olie, overgangsmodstand til jord, PTC og Klixon samt PT 100 i lejer.
 • Virkningsgraden er optimeret, så den er størst mulig både i forhold til trykledning samt placering af bassiner og pumpestation.
 • Alle pumper leveres efter ISO 9906 eller ISO 2548.

Emne:

Når alt spildevand fra Billund fra 2015 skal transporteres videre til Grindsted Renseanlæg, vil det være resultatet af et veltilrettelagt samarbejde mellem bygherre, bygherrerådgiver, hovedentreprenør og samarbejdspartnere.

Sted:

Billund og Grindsted

Virksomhed:

Billund Vand A/S