Vandfordeling

Beskrivelse

Beskrivelse

Pålidelig, ren og sikker distribution af drikkevand til private hjem og virksomheder er absolut første prioritet for alle vandleverandører. Men lækager og overløb kan koste vandforsyningsvirksomhederne meget mere end blot det vand, der mistes i distributionsanlægget.

Hvordan vand distribueres afhænger af topografi og lokale forskrifter, og ofte opnås det bedste resultat ved hjælp af en kombination af rør baseret på tyngdekraft og tryksatte rørsystemer. Grundfos kan levere pumper og styringer til hele vanddistributionsanlæg, herunder hovedpumpestationer og lokale pumpestationer, og dermed sikre pålidelig styring af trykzoner i hele rørnettet.

Grundfos medvirker til at reducere omkostningerne og begrænse vandtabet i vanddistributionsanlæg via effektiv trykregulering. Der kompenseres for overskydende tryk i rørsystemet og vandslag, som forårsager nye huller, reduceres.

Grundfos Demand Driven Distribution er en multipumpeløsning, der kører ved proportionaltryk. Anlægget er konstrueret til at levere præcis det flow, der er nødvendigt ved det ønskede tryk, via en række pumper, der kører ved maks. virkningsgrad, i stedet for én stor pumpe. Grundfos Control MPC giver mulighed for proportionaltrykregulering, gradvis oprampning og nedrampning, kaskadedrift af op til seks pumper samt overvågning og styring med simple tekstmeddelelser. Grundfos Control MPC fungerer sammen med alle pumpetyper og giver betydelige økonomiske fordele i form af energibesparelser og reducerede lækagetab.

Bæredygtigheden af vanddistributionsanlæg over tid forudsætter, at pumpeløsningen er slidstærk og dermed sikrer omkostningseffektiv og problemfri drift. Grundfos har flere årtiers erfaring med at udvikle styrings- og overvågningssystemer til pumpeløsninger og producerer sine egne pumpemotorer til alle væsketyper og flowkrav. Det sikrer, at hydraulik, motorer, elektronik og alle de mekaniske komponener, der tilsammen udgør en pumpeløsning, passer perfekt sammen, hvilket sikrer den bedst mulige virkningsgrad.

Grundfos' højvirkningsgradsmotorer, hvad enten de har et integreret eller eksternt variabelt frekvensdrev eller ej, lever op til – og overgår endda i visse tilfælde – de lovkrav, der stilles til motorvirkningsgrad rundt omkring i verden. Når man tager i betragtning, at i gennemsnit 85 % af en almindelig pumpes livscyklusomkostninger er energiomkostninger, kan et skift til motorteknologi med høj virkningsgrad betyde en reduktion af livscyklusomkostningerne på op til 50 % samt en betydelig reduktion af den miljømæssige påvirkning.

Styrings- og overvågningssystemer øger potentialet for forbedring af både virkningsgrad og driftssikkerhed. Grundfos leverer eksterne hastighedsregulerede drev (Grundfos CUE), dedikerede styringer (Dedicated Controls) og internetbaserede overvågningssystemer (Grundfos Remote Management), der er fuldt integrerede i pumpeanlægget. Dedicated Controls gør det let at styre pumpefunktioner via et brugervenligt SCADA-interface. Grundfos' styrings- og overvågningssystemer omfatter plug and play-kommunikations-interfaces, der kan kommunikere med 95 % af de kommunikationsstandarder, der findes på markedet.

Grundfos' løsninger er konstrueret specielt til pumpeinstallationer, og alle komponenterne er fuldt integrerede fra begyndelsen. Livscyklusomkostningsanalyser har vist, hvordan denne tilsyneladende komplekse og bekostelige proces resulterer i håndgribelige fordele for ejeren. Grundfos står klar til at hjælpe dig, så længe din pumpeløsning er i drift, idet vi tilbyder idriftsættelsesaftaler, der sikrer korrekt installation, samt serviceaftaler, der dækker alle eventualiteter lige fra rutinemæssig vedligeholdelse til reservedele og pumpevurderinger.

Relaterede applikationer
Trykstyring

Demand Driven Distribution

Vandforsyningsvirksomheder bruger betydelige ressourcer på at løse problemerne med non-revenue water (NRW). NRW er vand, der går tabt, før det når frem til kunden, og som derved koster vandforsyningsvirksomhederne penge. International Water Association (IWA) har udviklet en detaljeret metode til vurdering af de forskellige bestanddele af NRW. Bestanddelene er: ikkefaktureret autoriseret forbrug, angivelige tab (f.eks. vandtyveri og målingsunøjagtigheder) samt reelle tab.

Grundfos kan især hjælpe med at nedbringe og styre reelle tab, som skyldes lækage fra huller i hovedvandledninger. Dette kan ske på to måder: ved at reducere det overskydende tryk i rørsystemet betydeligt samt ved at reducere risikoen for vandslag, som forårsager nye huller. I begge tilfælde hedder løsningen Grundfos Control MPC.

Det er vigtigt at reducere lækagetab

En reduktion af lækager og overløb kræver initiativer såsom øget lækagesporingshastighed, optimeret forvaltning af aktiver og ikke mindst udarbejdelse af en trykstyringsstrategi. Trykstyring er nu anerkendt som en essentiel del af lækagestyring.

Kerneelementerne i en typisk strategi er at minimere tabene ved eksisterende lækager samt at reducere risikoen for nye lækager. Af de metoder, der findes til trykstyring (trykreduktion, aflastning af trykstød og niveaustyring), er trykreduktion den mest anvendte, og der findes flere metoder. Grundfos har udviklet systemer til at understøtte trykstyringssystemer, og disse er integreret i vores pumpeløsninger.

Overskydende tryk og vandslag er de store syndere

Det overskydende anlægstryk, der opstår ved lavt flow, er en af de store syndere, som øger tabene via eksisterende lækager. Proportionaltrykfunktionen i Grundfos Control MPC er et unikt værktøj til at eliminere dette overskydende tryk. Styringen overvåger anlægstilstanden, registrerer det øgede anlægstryk og tilpasser sætpunktet herefter. Forbrugeren mærker ingen ændring i hanetrykket, men lækagen reduceres betydeligt.

Grundfos Control MPC er nok mest kendt fra trykforøgeranlægget Grundfos Hydro MPC, som anvender vertikale flertrinscentrifugalpumper (CR), men styringen kan også anvendes i anlæg med andre pumpetyper.

En faktor, som bidrager væsentligt til nye lækager, er vandslag. Vandslag forårsages af pludselige ændringer i vandhastigheden i et rørsystem. Fænomenet kan reduceres eller afhjælpes ved sænkning af væskehastigheden, gradvis oprampning/nedrampning, reduktion af pumpestørrelsen m.m. Der findes analysesoftware, som varierer i kompleksitet afhængigt af de simulerede processer.

Et eksempel er, at de pludselige hastighedsændringer, der forårsager vandslag, kan undgås ved gradvis oprampning og nedrampning. Dette er en forprogrammeret funktion i Grundfos Control MPC.

Få styr på NRW, og optimer pumpeanlægget

Lækager og overløb kan koste vandforsyningsvirksomhederne meget mere end blot det vand, der mistes i distributionsanlægget. Grundfos står altid klar til at beskytte vores kunders pumpeanlæg mod de negative virkninger af vandslag og overskydende tryk.

Ved at analysere anlægstilstand og forbrugsmønstre kan Grundfos' specialister vurdere mulighederne for hvert enkelt distributionsnetværk. Vores anbefalinger sammenholdes med de økonomiske tab ved lækagerne og de ressourcer, der er til rådighed til at finansiere en trykstyringsstrategi.

En stor pumpe har f.eks. en stor vandslagseffekt – det er en del af dens inerti. Ved mindre pumper reduceres risikoen for vandslag, investerings- og driftsomkostningerne samt energiforbruget og lækagetabet.

Proportionaltrykregulering er noget helt særligt for Grundfos

Proportionaltrykregulering optimerer automatisk energiforbruget og minimerer vandtabet, og løsningen er helt unik for Grundfos. I Control MPC kompenserer proportionaltrykreguleringen for overskydende tryk i anlægget ved automatisk at tilpasse sætpunktet til det aktuelle flow. I situationer med stort flow er tryktabet i rørsystemet relativt højt. Hvis tryktabet i rørsystemet er 1 bar, skal anlæggets afgangstryk indstilles til 6 bar, for at der kan leveres et anlægstryk på 5 bar.

I en situation med lavt flow er tryktabet i rørsystemet måske kun 0,2 bar. Så stiger anlægstrykket til 5,8 bar, hvis sætpunktet er indstillet til 6 bar. De overskydende 0,8 bar er unødvendigt energiforbrug og belaster hovedrørene.

For at kompensere for det ekstra anlægstryk reducerer proportionaltrykfunktionen automatisk afgangstrykket til 5,2 bar, hvilket giver en betydelig reduktion af energiforbruget og mængden af non-revenue water.

Downloads

Downloads

 

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Pålidelig og omkostningseffektiv vanddistribution. (Engelsk)


Pumpehåndbog

Pumpehåndbog

En vejledning til dimensionering og optimering af driftssikre pumpeanlæg. (Engelsk)


profil

Træd et skridt tilbage ...

Og se hele billedet. Grundfos-profilbrochure for vandområdet. (Engelsk)


Kontakt
Lokal salgsvirksomhed

Telefon

87505050
Lokalt servicecenter

Telefon

+ 45 87 50 50 50

Adresse

Center Vest:
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro

Center Øst:
Vallensbækvej 30-32
2605 Brøndby