Persondatapolitik

Hvilke Persondata indsamles?

Du accepterer, at Grundfos må indsamle dit navn, telefonnummer, din emailadresse, navn på dine forældre, telefonnummeret til dine forældre, e-mailadressen til dine forældre, dit nuværende klassetrin, din skoles navn og kommune, dine ønsker om praktikuge og uddannelse samt hvorfor du ønsker at komme i praktik hos Grundfos (herefter benævnt ”Persondata”), som du giver til Grundfos, når du tilmelde dig erhvervspraktik hos Grundfos.

Du er forpligtet til at give dine Persondata til Grundfos for at Grundfos vil være i stand til at hjælpe dig med at finde en erhvervspraktikplads hos Grundfos. Hvis du ikke giver sine Persondata til Grundfos, vil Grundfos ikke kunne hjælpe med at finde en erhvervspraktikplads.

Du kan til enhver til tilbagekalde dit samtykke uden at dette berører lovligheden af den behandling, der allerede har fundet sted baseret på dit samtykke, inden tilbagetrækning heraf. Det kan dog få den konsekvens, at Grundfos ikke længere vil være i stand til at kunne hjælpe dig med at finde en erhvervspraktikplads
hos Grundfos.

 

Formålet med at indsamle Persondata

Grundfos bruger dine Persondata til det formål at behandle din ansøgning, finde en eventuel erhvervspraktikplads til dig og i forbindelse med gennemførelsen af erhvervspraktikken. Derudover vil Grundfos bruge dine Persondata til at føre statistisk over erhvervspraktikanter i anonymiseret
form.

Grundfos vil ikke opbevare og overføre eller på nogen anden måde behandle dine Persondata uden for de specifikke formål angivet ovenfor.

 

Det juridiske grundlag for at indsamle Persondata

Behandlingen af dine Persondata er nødvendige for at Grundfos kan opfylde de specifikke formål angivet ovenfor og er baseret på Artikel 6, stk. 1, litra a og b, i den Generelle Forordning om Databeskyttelse
(EU-forordning 2016/679). Dine Persondata kan muligvis også blive behandlet, hvor Grundfos finder det
nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse (baseret på Artikel 6 stk. 1, litra c i den Generelle Forordning om Databeskyttelse).

 

Detaljer om den dataansvarlige og modtagere af dine Persondata

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark er dataansvarlig og dermed ansvarlig for sikkerheden i behandlingen af dine Persondata i henhold til formålene oplistet ovenfor.

Grundfos kan dele dine Persondata med Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, som er Grundfos’ databehandler og hjælper Grundfos med at behandle dine Persondata i henhold til formålene oplistet ovenfor.

Grundfos kan ligeledes dele dine Persondata med dine forældre og din skole/kommune.

Andre autoriserede tredjeparter har muligvis behov for adgang til dine Persondata, såfremt lovgivningen måtte kræve dette. Grundfos begrænser sådanne tredjeparters adgang til dine Persondata så vidt muligt.

 

Hvor lang tid opbevarer vi dine Persondata?

Grundfos opbevarer dine Persondata til behandling i henhold til formålene, indtil praktikperioden er overstået. Herefter vil Grundfos slette dine Persondata. Hvis du i evalueringen efter dit praktikophold tilkendegiver, at Grundfos må kontakte dig efter din erhvervspraktik i forbindelse med arrangementer eller kommende lærepladser, gemmer vi dog dine Persondata i et år efter, at praktikperioden er overstået, hvorefter vi sletter dine Persondata.

Hvis en retslig eller disciplinær sag indledes, kan dine Persondata bliver opbevaret indtil sagen er bragt til ende, inklusive eventuelle appel-periode, og vil herefter blive slettet eller arkiveret.

Dine Persondata vil ikke blive opbevaret i en form, der giver Grundfos mulighed for at identificere dig, i en længere periode end nødvendigt i henhold til de formål, som de var indsamlet til, eller som statueret i gældende
persondatalovgivning.

 

Hvordan kan du få adgang til dine Persondata?/Yderligere rettigheder

Du har en række rettigheder, som beskrives nedenfor. Bemærk, at der kan gælde visse undtagelser til disse rettigheder.

Ret til indsigt: Du har ret til at få oplyst, om Grundfos behandler dine Persondata og i givet fald få indsigt i disse Persondata. Retten til indsigt indebærer bl.a. ret til indsigt i formålet med behandlingen, de omhandlede kategorier af Persondata samt modtagerne eller kategorierne af modtagere af Persondata. Denne ret kan dog være begrænset af andre personers rettigheder og interesser.

Du kan have ret til at modtage en kopi af de Persondata, der behandles. Grundfos kan opkræve et omkostningsbestemt, rimeligt gebyr for yderligere kopier herudover.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget unøjagtige Persondata om dig, herunder og afhængig af formålet med behandlingen, at få fuldstændiggjort ufuldstændige Persondata.

Ret til sletning (”ret til at blive glemt”): Under visse betingelser har du ret til at få dine Persondata slettet.

Ret til begrænsning: Du har i nogle tilfælde ret til at begrænse Grundfos’ behandling af dine Persondata. I så fald markeres de relevante data, og vi vil fremover udelukkende behandle dem til særlige formål.

Indsigelsesret: Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod Grundfos’ behandling af dine Persondata af grunde, der vedrører din særlige situation.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de Persondata, du har givet til Grundfos, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har herudover muligvis ret til at videresende disse Persondata til tredjepart uden nogen hindring fra Grundfos.

Hvis du gerne vil vide mere eller ønsker at gøre brug af én af dine ovenstående rettigheder, er du velkommen til at kontakte Grundfos Holding A/S ved at sende en e-mail til erhvervspraktik@grundfos.com.

Ønsker du at klage over behandlingen af dine Persondata, har du også ret til at indlevere en klage direkte til Datatilsynet.