1999 - et godt år for Grundfos-koncernen

03. april 2000

1999 - et godt år for Grundfos-koncernen

Trods dystre udsigter ved årets begyndelse sluttede Grundfos-koncernen 1999 med en vækst i omsætningen, der lå betydeligt over det foregående års vækst og også var bedre end forudset. Den samlede vækst i koncernens omsætning blev således på 8,3% - fra kr. 7,520 mia. til kr. 8,145 mia. - mod en vækst på kun 4,6% i 1998.

Mens året startede relativt svagt, voksede salget hen over året, og 1999 sluttede med en salgsvækst i sidste kvartal på 13% i forhold til samme kvartal i 1998. Det er en udvikling, som koncernledelsen ser på med stor tilfredshed, idet den er et tegn på, at den offensive salgsstrategi, som blev sat ind ved årets begyndelse, allerede begyndte at bære frugt i anden halvdel af 1999.

Den øgede vækst blev imidlertid også hjulpet godt på vej af udviklingen i den internationale økonomi, der viste sig at være langt gunstigere, end koncernledelsen havde turdet håbe på ved årets start. De økonomiske kriser i Fjernøsten og Rusland, som påvirkede Grundfos' salg i 1998, formindskedes noget i løbet af 1999. Specielt i anden halvdel af året vandt Grundfos noget af den omsætning tilbage, som blev mistet som følge af de økonomiske kriser i de regioner. Ikke mindst i Fjernøsten benyttede koncernens salgsselskaber krisens aftagen til igen at sætte skub i salget og opnåede en samlet salgsvækst på ikke mindre end 15%. Denne vækst skyldes ikke mindst en fortsat positiv udvikling i Kina.

En kraftig vækst i Grundfos' sydeuropæiske region i 1999 på 15% er et udtryk for, at koncernen i denne region fortsætter med at erobre markedsandele i et globalt vigende pumpemarked. I resten af Europa er væksten i salget noget mere begrænset, men dog positiv.

Det er med tilfredshed, koncernen kan konstatere, at de tilkøbte virksomheder uden undtagelse har bidraget med en positiv udvikling både hvad angår salg og indtjening. Det er en bekræftelse af Grundfos-koncernens beslutning om at lade en mere aktiv opkøbsstrategi være en mere betydelig faktor i koncernens fremtidige vækststrategi.

Omkostningsstigninger med affødte gevinster
En meget offensiv indsats på kundeorienteret marketing øgede i 1999 salgs- og marketingomkostningerne betydeligt, og det påvirkede som forventet årets resultat negativt. Til gengæld har den øgede satsning på marketingområdet allerede ved årets slutning haft en positiv afsmitning, så resultatet blev bedre end budgetteret. Resultat før skat blev i 1999 kr. 476 mio.

Også omkostningerne til udvikling og forskning steg, nemlig fra kr. 324 mio. i 1998 til kr. 336 mio. i 1999, som et udtryk for, at Grundfos fortsat satser på at opretholde en høj indsats på dette område.

Investeringerne i produktionsudstyr, nye bygninger m.v. udgjorde i 1999 kr. 707 mio.. Disse investeringer er i lighed med tidligere selvfinansieret via driftens egen likviditetsvirkning og ikke gennem låntagning.

Forsigtig optimisme
Starten på 2000 har været ganske lovende, og det tyder på, at den positive udvikling, der skete i de sidste måneder af 1999, vil fortsætte i det indeværende år. Desuden er den generelle globale økonomiske situation bedre i år end på samme tidspunkt sidste år. Begge faktorer gør, at Grundfos-koncernen ser med en vis optimisme på udviklingen i 2000. En vækst i salget på omkring 8% er budgetteret, men i lyset af de seneste måneders positive udvikling er der dog en mulighed for at realisere den tocifrede salgsvækst i 2000, som er koncernens målsætning.