Grundfos-overskud på 10,2 % af omsætningen

15. marts 2005

Grundfos-koncernen nåede i 2004 et overskud før skat på 10,2 pct. af omsætningen eller 1.234 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 14 pct. sammenlignet med 2003, hvor overskud før skat var på 1.078 mio. kr.

Den tilfredsstillende vækst i indtjeningen i 2004 skal ses i lyset af en forøget vækst i salget, målrettede investeringer i globalisering af salgsindsatsen og produktionsaktiviteterne samt generelle effektiviseringer overalt i koncernen. Både overskud og omsætning blev bedre end budgetteret.

Trods negativ påvirkning fra den faldende dollar voksede omsætningen med én milliard kroner eller med 9 pct. til 12.153 mio. kr. mod 11.152 mio. kr. i 2003. Opgjort i lokale valutaer blev omsætningsstigningen på 11 pct., hvilket er over niveauet for 2003. Størst betydning fik meget flotte salgsstigninger i USA, Rusland og Kina, men også betydelige tocifrede stigninger i Østeuropa og Fjernøsten bidrog til den tilfredsstillende vækst.

Koncernchef Jens Jørgen Madsen udtrykker tilfredshed med årets resultat: ”Det er glædeligt, at vi eet år før planlagt har været i stand til at opfylde vores langsigtede mål for indtjeningen – et overskud før skat på 10 pct. Efter et markant løft i indtjeningen året før har vi i 2004 fortsat den positive udvikling på trods af ugunstige valutakurser og usædvanligt høje stigninger i materialepriserne”, siger Jens Jørgen Madsen.

Forøget indtjening i Grundfos-koncernen har ét primært formål – at styrke den langsigtede vækst gennem igangsætning af endnu flere langsigtede initiativer, som også i 2004 har haft høj prioritet. Investeringerne i forskning, produktudvikling og anlæg var i 2004 de højeste nogensinde og beløb sig til mere end 1,5 mia. kroner . Beløbet fordeler sig på 543 mio. kroner til forskning og produktudvikling og mere end 1 mia. kroner i anlægsudgifter til blandt andet introduktion af nye produkter og fortsat globalisering af koncernens produktionsfaciliteter. Igen i 2004 er det lykkedes at selvfinansiere disse langsigtede initiativer.

Rekord-resultatet dokumenterer, at koncernens langsigtede bestræbelser bærer frugt.

”I modsætning til mange andre virksomheder betragter Grundfos ikke den internationale arbejdsdeling som en trussel, men som en positiv mulighed, vi allerede har draget nytte af i mange år. Ved at blive ved med at etablere salgs- og produktionsselskaber i nye dele af verden opnår vi flere konkurrencemæssige fordele: Vi kommer tættere på vores kunder, så vi kan yde dem en hurtigere og bedre service. Og vi kan placere de mest simple arbejdsprocesser der, hvor omkostningerne er lavest”, siger Jens Jørgen Madsen.

Koncernchefen understreger, at Grundfos som en selvfølge prioriterer de moralske og etiske aspekter højt, når produktion flyttes fra ét land til et andet: ”Vi gør en seriøs og helhjertet indsats for at hjælpe de medarbejdere, der måtte komme i klemme i denne udvikling”, siger han.

Grundfos’ sociale ansvarlighed kommer også til udtryk i, at koncernen i forlængelse af tilslutningen til FN’s Global Compact-charter i 2002 nu også forpligter hver enkelt leverandør til at overholde de ti FN-principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption.

Globaliseringen af Grundfos’ produktionsfaciliteter fortsætter for fuld kraft i 2005. I løbet af året vil nye fabrikker i Indien, Rusland, Kina og Ungarn på i alt 55.000 m2 blive taget i brug. Samtidig vil de første forberedelser blive gjort til at etablere en større US-dollar-baseret produktionsenhed i Mexico som en af de langsigtede aktiviteter, der skal formindske koncernens afhængighed af dollarens kursudsving.

Koncernen tæller ved årsskiftet 12.586 medarbejdere i 67 selskaber i 43 lande.