Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

07. april 2017

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

Ordinær generalforsamling i Grundfos Holding A/S som afholdes den 28. april 2017 kl. 14:30 på:

Grundfos Centret
Poul Due Jensens Vej 23
8850 Bjerringbro, Danmark.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

1a. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at General Counsel Andreas F. Brandt vælges som dirigent.

1b. Ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår at foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er fremsat i de fuldstændige forslag og det udkast til vedtægter, der er vedhæftet som bilag 1.a til nærværende indkaldelse. De foreslåede ændringer består i al væsentlighed i en ajourføring som konsekvens af ændringer i den danske selskabslovgivning og en teknisk tilpasning af en række bestemmelser. Der henvises i øvrigt til bilag 1.b, hvor ændringerne er beskrevet og fremhævet.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Godkendelse af årsrapporten  
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2016 godkendes. Bestyrelsen henleder aktionærernes opmærksomhed på Grundfos koncernens årsrapport for 2016, der giver et fuldstændigt billede af koncernens konsoliderede resultat.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af bestyrelsen og direktion meddeles decharge i forbindelse med årsrapporten for 2016.

5. Beslutning om resultatdisponering

Fremført overskud fra 2015 DKK 8.592.622.000
Årets resultat 2016 DKK 1.680.104.000
Reserve for udviklingsprojekter DKK -56.319.000
Reserve for indre værdis metode DKK -365.486.000
Egenkapital reguleringer DKK 27.507.000
Disponibel indtjening DKK 9.878.428.000

 

Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering

   
Udbytte til aktionærerne DKK 825.000.000
Overførelse til frie reserver DKK 9.053.428.000
Total DKK 9.878.428.000

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsesformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
Bestyrelsen foreslår at Jens Winther Moberg, Bo Risberg, Ingelise Bogason, Jens Maaløe og Carsten J. Reinhardt genvælges som medlemmer af bestyrelsen til og med den næste ordinære generalforsamling.

Fonden har i medfør af Fondens fundats artikel 10.4 udpeget Niels Erik Olsen til bestyrelsen. Niels Erik Olsen vil i medfør af den nye artikel 12.3 i vedtægterne (såfremt forslaget under punkt 1b vedtages) være valgt for en fireårig periode til afgang på den ordinære generalforsamling i 2021.

Bestyrelsen foreslår desuden, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen og at Bo Risberg genvælges som bestyrelsesnæstformand.

Bestyrelsen indstiller, at vederlaget for bestyrelsesarbejdet for regnskabsåret 2017 forhøjes med 2 % i forhold til 2016.

Bestyrelsesmedlemmerne har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2017.

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Re-visionspartnerselskab genvælges som revisor for 2017.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at Bestyrelsen bliver bemyndiget til de næste 5 år at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie og til en kurs, som på erhvervelsestidspunktet senest er fastsat i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bilag A. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejder-aktieprogram 2017, Long Term Incentive Program (“LTI”) og incentives to senior executives. Bemyndigelsen er ud over bemyndigelsen meddelt på den ordinære generalforsamling 2016 om erhvervelse af 650.000 stykker af egne aktier og på den ordinære generalforsamling 2015 om erhvervelse af 248.000 stykker af egne aktier.

*****

 Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig separat hertil. Tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Grundfos Legal Affairs på legal@grundfos.com og skal af praktiske årsager være modtaget hos Grundfos Legal Affairs, Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, att: Andreas F. Brandt eller på legal@grundfos.com senest den 20. april 2017.

Opmærksomheden henledes på, at aktionærer selv skal betale alle omkostninger til transport og ophold i forbindelse med deltagelse i den ordinære general forsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Kopi af den reviderede årsrapport for 2016 for Grundfos Holding A/S samt de fuldstændige forslag vil være tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark. Årsregnskabet kan også rekvireres hos Grundfos Legal Department på legal@grundfos.com.

Generalforsamlingen i Grundfos Holding A/S alene vil behandle resultaterne af Grundfos Holding A/S og de konsoliderede resultater for hele Grundfos koncernen vil ikke blive fremlagt og behandlet på generalforsamlingen. Det samlede resultat for Grundfos koncernen bliver præsenteret på kontakt- og aktionærmøder.

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S

Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand

Indkaldelse til generalforsamling

Fuldstændige forslag

Compare mellem de nye vedtægter og de gældende vedtægter af 29. april 2016

Nye vedtægter for Grundfos Holding A/S til vedtagelse på den ordinære generalforsamling den 28. april 2017  

Årsrapporten 2016 for Grundfos Holding A/S