Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

26. marts 2018

Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

Ordinær generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, som afholdes den 20. april 2018 kl. 14:30 på:

The Poul Due Jensen Academy
Conference Hall
Poul Due Jensens Vej 21
8850 Bjerringbro, Danmark.
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas F. Brandt vælges som dirigent.

2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 
3. Godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2017 for Grundfos Holding A/S godkendes.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2017 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos koncernen og dets datterselskaber fremgår.

4. Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for 2017 for Grundfos Holding A/S.
 
5. Beslutning om resultatdisponering

Fremført overskud fra 2016            
DKK 9.053.000.000
Årets resultat 2017 DKK 1.758.000.000
Reserve for udviklingsprojekter DKK -13.000.000
Reserve for indre værdis metode      DKK -416.000.000
Egenkapital reguleringer DKK -115.000.000
Disponibel indtjening DKK 10.267.000.000
Bestyrelsen foreslår:  
Udbytte til aktionærerne DKK 875.000.000
Overførelse til frie reserver DKK 9.392.000.000
Total DKK 10.267.000.000


6. Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar

a) I henhold til vedtægterne, er Jens Winther Moberg, Bo Risberg, Ingelise Bogason, Jens Maaløe og Carsten J. Reinhardt valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen med mulighed for genvalg.

Bestyrelsen foreslår at Jens Winther Moberg, Bo Risberg, Ingelise Bogason, Jens Maaløe og Carsten J. Reinhardt genvælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.

I henhold til vedtægterne, er Niels Erik Olsen ikke på valg som medlem af bestyrelsen førend den ordinære generalforsamling i 2021, da han er valgt for en fireårig periode.

b) I henhold til vedtægterne, vælger generalforsamlingen blandt bestyrelsens medlemmer, en formand og en næstformand.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen, og at Bo Risberg genvælges som bestyrelsesnæstformand.

c) Bestyrelsen indstiller, at vederlaget for bestyrelsesarbejdet for regnskabsåret 2018 forhøjes med 2 % i forhold til vederlæggelsen i 2017.

Derudover indstiller bestyrelsen, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2018 (in English: Grundfos Share Program 2018).

7. Valg af revisor
I henhold til vedtægterne, vælges revisor på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Re-visionspartnerselskab genvælges som revisor for 2018.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie og til en kurs, som på erhvervelsestidspunktet senest fastsættes i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2018, Long Term Incentive Program (“LTI”) og incentives til senior executives. Bemyndigelsen følger de tidligere bemyndigelser meddelt på den ordinære generalforsamling 2017 om erhvervelse af 700.000 stykker af egne aktier, den ordinære generalforsamling 2016 om erhvervelse af 650.000 stykker af egne aktier og på den ordinære generalforsamling 2015 om erhvervelse af 248.000 stykker af egne aktier.

*****
 
Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig. Tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Legal Department, Corporate Affairs, på legal@grundfos.com. Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget hos Legal Department, Corporate Affairs, Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, att. Teodora Anda Grosu, eller på legal@grundfos.com senest den 12. april 2018. Aktionærer skal selv betale alle omkostninger til transport og ophold i forbindelse med deltagelse i den ordinære general forsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.
Kopi af den reviderede årsrapport for 2017 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S

Jens Winther Moberg
Bestyrelsesformand


Du kan se kladden for 2017 årsrapporten her

Du kan se den originale indkaldelse til generalforsamlingen her