Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S

03. april 2019

Ordinær generalforsamling i Grundfos Holding A/S, CVR-nummer 31 85 83 56, som afholdes den 26. april 2019 kl. 14:30

på: 

The Poul Due Jensen Academy
Conference Hall
Poul Due Jensens Vej 21
8850 Bjerringbro, Danmark.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling vil være som følger: 

 

1.     Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår, at Andreas F. Brandt vælges som dirigent.

2.     Ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår at foretage de ændringer af selskabets vedtægter, som er fremsat i vedhæftede fuldstændige forslag og udkast til vedtægter.

3.     Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

4.     Godkendelse af årsrapporten
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Grundfos Holding A/S godkendes.

Bestyrelsen henviser til årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Grundfos Holding A/S, hvor årsresultatet for Grundfos Holding A/S, Grundfos koncernen og dets datterselskaber fremgår.

5.    Beslutning om decharge til bestyrelsen og direktionen
Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til medlemmerne af bestyrelsen og direktion i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2018 for Grundfos Holding A/S.

6.    Beslutning om resultatdisponering

 

Fremført overskud fra 2017 DKK  9.392.000.000
Årets resultat 2018 DKK  1.758.000.000
Reserve for udviklingsprojekter DKK         4.000.000
Reserve for indre værdis metode DKK    -905.000.000
Egenkapital reguleringer DKK        45.000.000
Disponibel indtjening DKK 10.294.000.000
     
Bestyrelsen foreslår:    
Udbytte til aktionærerne DKK      875.000.000
Overførelse til frie reserver DKK   9.419.000.000
Total  DKK 10.294.000.000


7.    Valg af bestyrelse, herunder valg af bestyrelsesformand og næstformand samt fastsættelse af bestyrelseshonorar
a) I henhold til vedtægterne er visse bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen med mulighed for genvalg.

I henhold til vedtægterne foreslår bestyrelsen, at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres fra seks til fem.

b) Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg, Natalie Knight, Jens Maaløe og Carsten J. Reinhardt genvælges som medlemmer af bestyrelsen indtil den næste ordinære generalforsamling.

Desuden foreslår bestyrelsen, at Anders J. Vedel vælges som medlem af bestyrelsen til og med den næste ordinære generalforsamling.  

c) I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen en formand og en næstformand blandt bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at Jens Winther Moberg genvælges som formand for bestyrelsen, og at Carsten J. Reinhardt vælges som næstformand.

d) Bestyrelsen foreslår, at vederlaget for bestyrelsesarbejdet for regnskabsåret 2019 forhøjes med 2,7 % i forhold til vederlaget i 2018.

Bestyrelsen har nedsat en M&A Komité. Bestyrelsen foreslår, at medlemmerne af M&A Komitéen vederlægges med et honorar svarende til honoraret i Revisionskomitéen og i Teknologikomitéen. 

Bestyrelsen foreslår, at formanden for de af bestyrelsen nedsatte komiteer vederlægges med et honorar svarende til det dobbelte af de øvrige komitemedlemmers honorar.

Derudover foreslår bestyrelsen, at medlemmerne af bestyrelsen i Grundfos Holding A/S har ret til at deltage i Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2019.

8.       Valg af revisor
I henhold til vedtægterne vælges revisor på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.

Bestyrelsen foreslår, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor for regnskabsåret 2019.

9.       Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i løbet af de næste 5 år at lade selskabet erhverve op til 700.000 stykker af egne aktier med pålydende værdi DKK 10 for hver aktie og til en kurs, som på erhvervelsestidspunktet senest fastsættes i overensstemmelse med bilag A i selskabets vedtægter. Bemyndigelsen benyttes i forbindelse med Grundfos’ medarbejderaktieprogram 2019 og Long Term Incentive Program (“LTI”). Bemyndigelsen er i forlængelse af tidligere bemyndigelser meddelt fra 2015 til 2018.

 

*****

 

Aktionærer i Grundfos Holding A/S, der ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal tilmelde sig. Tilmeldingsblanket kan fås ved henvendelse til Legal Department, Corporate Affairs, på legal@grundfos.com. Af praktiske årsager skal tilmeldingen være modtaget hos Legal Department, Corporate Affairs, Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, att. Teodora Anda Grosu, eller på legal@grundfos.com senest den 18. april 2019.

Aktionærer skal selv betale egne omkostninger til transport og ophold i forbindelse med deltagelse i den ordinære generalforsamling. Ingen omkostninger vil blive betalt af Grundfos.

Kopi af den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2018 for Grundfos Holding A/S samt dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelige til inspektion på Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danmark, og på selskabets hjemmeside www.grundfos.com.

 

På vegne af bestyrelsen for Grundfos Holding A/S

Jens Winther Moberg

Bestyrelsesformand

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Grundfos Holding A/S inklusiv fuldstændigeforslag og bilag

Årsrapport 2018