Infarm A/S vinder prestigefuld EU-miljøpris

13. april 2010

Infarm A/S vinder prestigefuld EU-miljøpris

Hvert sekund døgnet rundt produceres der 1 ton gylle i Danmark – et prisvindende miljøanlæg fra Infarm A/S bearbejder gyllen fra en miljøbelastning til en ressource

”Vi ser EUs miljøpris som en åbenlys anerkendelse af, at de miljømæssige problemstillinger i landbrugsbranchen kan og skal løses. Vores miljøteknologi giver mulighed for at gentænke hele værdikæden inden for fødevareproduktion”, siger Allan Skovgaard, adm. direktør for Infarm A/S.

Infarm A/S’ løsninger betyder først og fremmest, at landbrugserhvervet kan reducere miljøbelastningen væsentligt. Desuden får man bedre dyrevelfærd, forbedret staldmiljø og højere markudbytte.

Skåner følsomme naturområder
”Vi har et godkendt og velafprøvet anlæg der nedsætter udslippet af ammoniak og dermed kvælstof kraftigt. Med vores teknologi kan landmanden overholde de reduktionskrav der stilles til ammoniakudslip. Naturen skånes for kvælstofforurening, mens landmanden får et øget markudbytte. Det er smart. Vi kalder det værdi i miljø”, fortæller Allan Skovgaard.

Mærkbar CO2 reduktion
Infarm A/S har som mål at støtte de svine- og malkekvægsproducenter, der ønsker at udvikle deres produktions- og indtjeningsgrundlag under de stadigt stigende miljøkrav. Det gælder nationalt og internationalt.

”Vores gylleforsuringsanlæg giver en mærkbar reduktion i udledningen af drivhusgasser, særligt metan og lattergas. Infarm A/S behandler allerede i dag cirka 1 % af den danske gylle, dermed opnås en reduktion på 20.000 ton CO2 om året. Vi taler derfor om et markant CO2 reduktionspotentiale, både for landbrugsbranchen, og i det nationale CO2 regnskab”, fastslår Allan Skovgaard.

”Med de rette politiske initiativer kan vores miljøteknologi bidrage markant til reduktion af Danmarks miljø– og klimabelastning. Samtidig er det på både kort og langt sigt en gevinst for landbrugsbranchen”, mener Allan Skovgaard.