Stærk salgsvækst og ny indtjeningsrekord for Grundfos i 2005

23. marts 2006

Stærk salgsvækst og ny indtjeningsrekord for Grundfos i 2005

Grundfos-koncernen opnåede i sit 60 års jubilæumsår 2005 det hidtil største overskud før skat på i alt 1,254 mia. DKK. på trods af relativt høje materialepriser og en svag US-dollar. Hermed blev året det tredje i rækken med rekordindtjening.

Den primære årsag til det gode resultat er en stærk salgsvækst på 1,3 mia. DKK svarende til 10,4 pct. Hermed er det lykkedes at få koncernens salgsvækst op i et højere gear, samtidig med at indtjeningen er fastholdt på et højt niveau, svarende til 9,3 pct. af omsætningen. Koncernens samlede omsætning blev på 13,422 mia. DKK. Alle Grundfos’ forretningsområder bidrog til salgsvæksten, der varierede fra region til region med høje vækstrater i nye markeder som Østeuropa, Rusland og Asien, mens Vesteuropa var præget af en mere moderat udvikling. Salgsvæksten i Østeuropa blev på 20 pct., i Rusland over 40 pct., og Asien præsterede samlet set en vækst på 16 pct. En målrettet fokusering på det nordamerikanske marked resulterede i en vækst der på ca. 13 pct.

Høj indtjening kombineret med en effektiv styring af arbejdskapitalen betød at koncernens cash-flow udviklede sig særdeles positivt og medførte at den rentebærende nettogæld blev reduceret med 172 mio. DKK. Grundfos var således i stand til at selvfinansiere anlægsinvesteringer på godt 1 mia. DKK og tilkøb af virksomheder for ca. 300 mio. DKK, hvilket er meget tilfredsstillende.

De langsigtede investeringer havde også i 2005 høj prioritet. Omkostningerne til forskning og produktudvikling blev på 590 mio. DKK, hvilket er det højeste nogensinde, og anlægsinvesteringerne nåede igen op på mere end 1 mia. DKK. En stor del af disse blev brugt til at etablere nye fabrikker i Kina, Indien, Rusland og Ungarn med i alt 55.000 m2 nyt produktionsareal.

Koncernchef Jens Jørgen Madsen glæder sig over, at Grundfos har været i stand til at accelerere salgsvæksten yderligere i 2005 samtidig med at indtjeningen er fastholdt på et højt niveau.

”Vi har nået vore indtjeningsmål, og vi har samtidig investeret rekordstore beløb i fremtiden og er igen nået op på en to-cifret salgsvækst, som sætter kursen direkte mod vort salgsmål for 2007 på 2 mia. EUR eller 15 mia. DKK”, siger Jens Jørgen Madsen. De gode resultater bekræfter, at vore vækststrategier virker, og den høje indtjening og det stærke cash-flow betyder, at vi står stærkt rustet til fremtidens udfordringer.”

Hovedelementerne i vækststrategierne vil også fremover være en betydelig og fokuseret investering i forskning og udvikling, en yderligere globalisering af koncernens produktionsfunktioner, og en fortsat udbygning af Grundfos’ globale salgsnetværk.

Der er altså primært fokus på organisk vækst, men tilkøb af virksomheder er et vigtigt supplement til Grundfos’ organiske vækststrategi. I de to seneste år har Grundfos således købt fire velfungerende pumpevirksomheder med en samlet omsætning på 650 mio. DKK. De tilkøbte virksomheder har alle udviklet sig tilfredsstillende og dermed bidraget godt til såvel salgsvækst som indtjening i 2005.

”Med et virkelig godt andet halvår i 2005 som baggrund er vi gået optimistiske ind i 2006, hvor vi har fået en virkelig stærk start med en omsætningsvækst på 13 pct. i årets første to måneder. De kommende måneder ser også fornuftige ud, og vi er dermed godt på vej til at fastholde en høj salgsvækst også i 2006,” siger Jens Jørgen Madsen.

”Vort næste markante mål er at nå 15 mia. DKK i omsætning i 2007 samtidig med, at vi fastholder det høje indtjeningsniveau. Vort investeringsbudget for 2006 er på mere end 1,1 mia. DKK og er udtryk for, at vi igen har mange tiltag, som påvirker bundlinjien negativt på kort sigt, men som er med til at sikre koncernens langsigtede profitable vækst. I denne balancegang mellem optimering af den kortsigtede indtjening og den langsigtede forretningsudvikling har vi sat os det mål, at koncernens overskud før skat skal ligge i intervallet 8 til 10 pct.”

”Vort mål for 2006 er en omsætning på ca. 14,5 mia. DKK med en indtjening på niveau med 2005. Vi har således direkte kurs mod 15 mia. DKK i omsætning i 2007, og dermed realiserer vi det andet store mål, som vi meldte ud i starten af 2003”, siger en tilfreds Jens Jørgen Madsen.