Fejlfinding knivpumpebrønd

Serviceprocedure for Grundfos knivpumpe type SEG på fod. Styring type LC108 med niveauvipper.

Ved pumpesvigt

  1. Der henvises til vedlagte drifts- og monteringsvejledning for pumpe og niveaustyring.

2. Tjek, om der er strøm frem til styreskab og pumpe og tjek sikringer.

3. Tjek, at der er vand i brønden. Vandstand må ikke komme ned under pumpens pumpehus, det vil sige den nederste 1/3 af pumpen.

4. Tjek om niveauvipper for hhv. start og stop fungerer. Vær opmærksom på, at der i top af brønd også kan være monteret en alarmvippe. Træk start niveauvippe (den der hænger over den nederste stop-niveauvippe) op til terræn, og aktiver niveauvippens sluttefunktion ved at vippe den fra lodret til vandret position. Pumpen bør starte. Sikr at niveauvipper har fri bevægelighed i brønden. Evt. fedtlag på niveauvipper fjernes. Ved driftsproblemer pga. store mængder fedt i brønd bør det overvejes at opgradere LC108 niveauvippestyring til en LT200 trykstyring.

5. Tjek pumpen ved at løsne snap-koblingen i toppen af trykrørføringen, og træk pumpen op til terræn. Løft i trykrør. Bemærk: træk aldrig i pumpens el-kabel. Vend pumpen på siden, og tjek om pumpens pumpehjul/kniv drejer rundt, samt om pumpehjulets omdrejningsretning er rigtig. Omdrejningsretningen er markeret med pil på pumpens motorhus. Tjek samtidig, at pumpens indløb ikke er tilstoppet. Bemærk: Såfremt pumpen tjekkes med strøm tilsluttet, skal det udføres af aut. elinstallatør.

6. Problem med luft i pumpehus og trykrørsystem kan forekomme ved opstart af pumpebrønd eller efter slamsugning. Pumpen kan ikke pumpe/fjerne luft, hvorfor
luftlomme bør forsøges rystet ud af pumpe- og trykrørsystemet. Snap-kobling i toppen af trykrørføring løsnes. Tag fat i trykrør fra pumpe, og bevæg pumpen op og ned i brøndens vand, således at luftlomme ”pumpes” ud. Hvis man vil være sikker på, at luftlommen er væk, kan man inden gensamling af trykrør/snap-kobling punktstarte pumpe og tjekke, at der kommer vand ud. NB! Sikr, at spildevand sprøjter ned i brønd.

7. Følg nøje den vedlagte drifts-/ monteringsvejledning for pumpe og niveaustyring.

8. Er problemet ikke løst, kontakt da venligst Grundfos’ nærmeste servicepartner.

Fejlskema for pumpen og niveaustyring
fra Grundfos’ drifts-/ monteringsvejledning på henholdsvis pumpe og niveaustyring.

Før fejlfinding påbegyndes, skal sikringerne tages ud eller netspændingnsafbryderen afbrydes. Det skal sikres, at forsyningsspændingen ikke uforvarende kan genindkobles. Alle roterende dele skal være stoppet.

Alle forskrifter for pumper, som er installeret i eksplosionsfarlige opgivelser, skal overholdes. Det skal sikres, at der ikke udføres arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære.

Pumpen

FejlÅrsagAfhjælpning
1. Motoren starter ikke. Sikringer springer, eller motorværn udkobler straks. Advarsel: Start ikke igen!

a) afbrudt forsyningskabel; kortslutning; fejlstrøm i kabel eller motorvikling.

Få kabel og motor kontrolleret og repareret af en elektriker.

b)Sikringer springer på grund af forkert sikringstype.

Montér korrekt sikring.
c) Løberen blokeret af snavs.
Rengør løberen.
d) Niveauklokke, svømmeafbryder eller elektrode ude af justering eller defekt.Kontrollér niveauklokker, svømmeafbrydere eller elektroder.
2. Pumpen kører, men motorværn udkobler efter kort tids drift.a) Termorelæ i motorværn indstillet for lavt.Indstil relæet i overensstemmelse med data på pumpens typeskilt.
b) Forøget strømforbrug på grund af stort spændingsfald.Mål spændingen mellem to faser. Tolerance: -10%/+6%
c) Løber blokeret af snavs. Forøget strømforbrug i alle tre faser.Rengør løber
d) Forkert justering af løberspalte.Justér løberen igen.
3. Pumpen kører med for lav ydelse og for lille effektoptagelsea) Løber blokeret af snavs.Rengør løberen.
b) Forkert omdrevningsretning.Kontrollér omdrejningsretningen, og ombyt evt. to faser.
4. Pumpen kører, men pumper ingen væske.a) Afgangsventil lukket eller blokeret.Kontrollér afgangsventilen, og åbn/eller rengør den.
b) Kontraventil blokeret.Rengør kontraventil.
c) Luft i pumpen.Udluft pumpen.
5. Pumpen tilstoppet.a) Snittesystemet slidt.Udskift snittesystemet.

LC 108

FejlÅrsagAfhjælpning
1. Pumpen kører ikke.a) Igen forsyningsspænding.
Uden batteri-backup:
Ingen af signallamperne lyser.
Med batteri-backup:
(tilbehør til visse varianter):
Se afsnit 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4 eller 9.4 i drifts- og monteringsvejledningen.
Genetablér forsyningsspændingen.
b) ON-OFF-AUTO-omskifteren står i stilling OFF (o), se afsnit 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 eller 9.5 i drifts- og monteringsvejledningen.Stil ON-OFF-AUTO-omskifteren i stillinge ON (l) eller AUTO (o)
c) Styrestrømssikringerne er brøndt.Undersøg og afhjælp årsagen. Udskift derefter styrestrømssikringerne. (Se pos. 6 på fig. 1 eller fig. 3 i drifts- og monteringsvejledningen)
d) Motorværnet har forårsaget udkobling (rød signallampe for pumpefejl lyser, se afsnit 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7 eller 9.7 i drifts- og monteringsvejledningen)Kontrollér pumpe/brønd
e) PTC-modstand/termoafbryder i pumpemotor har forårsaget udkobling (rød signallampe for pumpefejl lyser, se afsnit 3.7, 4.7, 5.7, 6.7, 7.7, 8.7 eller 9.7 i drifts- og monteringsvejledningen)Lad pumpen køle af. Pumpen vil genstarte automatisk, medmindre LC 108 er indstillet til manuel genstart, se afsnit 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 eller 8.2 i drifts- og monteringsvejledningen. I så fald skal ON-OFF-AUTO-omskifteren kortvarigt stilles i stilling OFF (o).
Hvis udkoblingen skyldes tilsmudsning af svømmeafbrydere, elekstroder eller flowswitch, skal disse rengøres eller udskiftes.
f) Styrestrømskredsløbet for motorværnet er afbrudt eller defekt. (grøn signallampe for pumpedrift lyser, se afsnit 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3 eller 9.3 i drifts- og monteringsvejledningen)Kontrollér styrestrømskredsløbet.
g) Motor/forsyningskabel er defekt.Kontrollér motor og kabel.
h) Svømmeafbrydere, elektroder eller flowswitch er defekt.Kontrollér kabler, svømmeafbrydere, elektroder eller flowswitch.
i) Modulet CU 211 er defekt.Udskift modulet CU 211.
j) Den nye opsætning af DIP-switchen fungerer ikke.Afbryd forsyningsspændingen til styringen. Vent 1 minut og tænd igen (normal procedure). Se afsnit 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2 eller 9.2 i drifts- og monteringsvejledningen.
2. Pumpen starter og stopper for ofte.a) Svømmeafbrydere, elektroder eller flowswitch er defekt.Kontrollér kabler, svømmeafbrydere, elektroder eller flowswitch.