Regler for forenklet reklamationsbehandling

service_reklamation

Regler for forenklet reklamationsbehandling

Forenklet reklamationsbehandling giver grossisten, som vores forhandler, ret til at godkende reklamationer og udlevere en ny pumpe til kunden i erstatning efter følgende regler:

  • Ved indsendelse af skema og pumpe, erklærer den person, som udfylder rubrikkerne, at en ny pumpe vil blive forskriftsmæssigt monteret.
  • Forenklet reklamationsbehandling gælder kun for de pumpetyper, som er angivet i rubrikken til højre på siden Reklamation/reparation.
  • Reklamationen skal ske inden 30 måneder fra produktionsdato.
  • Reklamationen skal godkendes uanset årsag til udskiftning.
  • Du skal selv printe dit eget eksemplar af reklamationsbehandlingen
    (Du kan med fordel printe tre eksemplar, en til kunden, en til grossisten og en som følger pumpen)
  • Afsender betaler for fragt af den pumpe, der sendes til Grundfos.
  • Ved modtagelse af den defekte pumpe krediterer Grundfos pumpen til fuld pris minus maksimal rabat for det pågældende produkt iht. handelsaftale.

 

Uddrag af Grundfos salgs- og leveringsbetingelser af jan. 2014

8 GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af GRUNDFOS garanterer GRUNDFOS for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 24 måneder regnet fra idriftssættelse, og ikke over 30 måneder fra produktionsdato. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med GRUNDFOS’ monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som GRUNDFOS får fra underleverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager GRUNDFOS gratis og hurtigst muligt på eget værksted og inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra GRUNDFOS samt montage er ikke inkluderet.

8.4 GRUNDFOS forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reparation, der er fourenet med giftige - eller andre miljøskadelige medier.

8.5 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.6 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamtion er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.7 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori GRUNDFOS produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for GRUNDFOS.

8.8 GRUNDFOS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.