ECADEMY

Indholdet i Ecademy er kun til orientering. Indholdet kan ikke sidestilles med rådgivning om de beskrevne emner. Brugerne er selv ansvarlige for at indhente rådgivning hos en relevant kilde.

Grundfos hæfter ikke for tab, som skyldes, at man har læst og henholdt sig til oplysningerne i Ecademy. Grundfos fralægger sig hermed udtrykkeligt og i det omfang, gældende lovgivning tillader det, ethvert ansvar i forbindelse med, at brugere har handlet eller undladt at handle på basis af disse oplysninger.

Som en del af de leverede ydelser kan brugerne vælge at besvare quizspørgsmålene. Som deltager i quizzerne har man mulighed for at vinde præmier. Disse præmier leveres til vinderne, som de er, og der er ikke mulighed for at returnere eller bytte en præmie, når den er blevet leveret.

Det er frivilligt og gratis at deltage i quizzerne, og Grundfos har til enhver tid ret til at trække quizzer tilbage eller ændre disse uden forudgående varsel.

En bruger/person kan kun vinde en præmie for hver fire afsluttede emner.

Grundfos forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at fratage en bruger adgang til Grundfos Ecademy. En sådan fratagelse kan omfatte tab af optjente, men ubrugte point, hvis medlemskabet er blevet misbrugt. Et sådant misbrug kan fx omfatte upassende eller respektløs opførsel over for Grundfos, virksomhedens partnere eller deres ansatte. En bruger/person må kun have én Ecademy-konto. Et medlemskab kan også opsiges ved forsætligt misbrug eller opgivelse af urigtige oplysninger.

Regler for adfærd

Ved at bruge de serviceydelser, der stilles til rådighed på www.grundfos.dk forpligter du dig til ikke at:
overtræde gældende love, regler eller forskrifter;

  • chikanere, fornærme, true, forulempe, intimidere personer eller enheder af nogen art;
  • afsende eller videreformidle (pr. almindelig post eller via internettet) nogen form for kommercielt materiale, PR- eller reklamemateriale, herunder "spam-mails" eller andre former for massedistribueret materiale;
  • afgive forkerte oplysninger på registreringsformularen eller på noget tidspunkt eller på nogen måde udgive dig for at være en anden person;
  • afsende eller videreformidle (pr. almindelig post eller via internettet) obskøne, usømmelige, fejlagtige eller på anden vis upassende meddelelser eller oplysninger;
     
  • afsende eller videreformidle (pr. almindelig post eller via internettet) materiale, der krænker tredjeparts ophavsret, varemærke, patent eller intellektuelle ejendom.

Hvis du ikke følger disse retningslinjer, kan Grundfos uden forudgående varsel herom udelukke dig fra alle de til rådighed stillede tjenester, ophæve dit medlemskab, slette dine meddelelser og bidrag samt træffe andre foranstaltninger i forbindelse hermed, som Grundfos måtte finde passende.

Kommunikation

Brugeren erklærer sig indforstået med at modtage markedsføringsmateriale fra Grundfos, herunder også e-mails.

Grundfos og alle medlemmer af Grundfos-koncernen kan bruge disse oplysninger om dig og din adfærd på www.grundfos.dk til at tilpasse de oplysninger, vi sender dig, efter.

Øvrigt

Grundfos forbeholder sig ret til at ændre, midlertidigt indstille eller helt afvikle ydelserne uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos forbeholder sig ligeledes ret til at lukke for din, din adgangsadministrators og dine autoriserede brugeres adgang til disse ydelser uden at skulle angive en årsag hertil eller på forhånd varsle herom. Grundfos kan uden at begrænse den generelle gyldighed af ovenstående midlertidigt når som helst indstille eller helt afslutte din adgang til ydelserne, hvis du ikke overholder de her angivne vilkår for brug af ydelserne.

Vilkårene udgør hele aftalen mellem Grundfos og brugeren og tilsidesætter evt. tidligere indgåede aftaler.

Denne aftale er underlagt dansk lovgivning. Brugeren erklærer sig enig i, at ethvert krav eller enhver konflikt, vedkommende måtte have i forhold til Grundfos, skal afgøres af domstolene i Danmark.

Hvis Grundfos undlader at håndhæve visse bestemmelser, betyder det ikke, at vi giver afkald på vores ret til at gøre dette efterfølgende. Hvis en domstol ophæver et af disse vilkår, har dette ingen konsekvenser for de øvrige vilkår. Vi kan automatisk og efter eget skøn overføre denne aftale til en hvilken som helst juridisk enhed i Grundfos-koncernen.